پنج شنبه, 03 اسفند 1396

H.E.Ardeshir Zahedi In Club des Leader in Geneva-Switzerland

آموزش درایران باستان

هدف از تعلیم و تربیت در ایران باستان هر چه مفیدتر ساختن اعضای جامعه بوده و در این رهگذر سه گروه مسئولیت تربیت افراد را مستقیمأ احساس میکردند.نخست؛ پدر و مادر که یکی از درخواستهای آنان از خداوندگار آن ...

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از سن 30 سالگی است ، غده پانکراس هورمون انسولین را...

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق درکتاب تتمه صوان الحکمه می نویسد:تاریخ...

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش ر...

بازشناسی ارتش ایران

سیمای ارتش ایران به عهد پهلوی درحافظه ملی درسه بُعد تمامیت ارضی ، امنیت وعمران ماندگار شده است . وتصویری که از ارتشیان درهمین دوره به جاست مشخص به سه ویژگی :خدمت ، وطن وقناعت است .***انقلاب اسلامی ارت...

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز بخشی ازرسوم نوروزی مر...

  • آموزش درایران باستان

  • مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

  • ریاعیات علمی خیام

  • رهی شاعر خوبی ها

  • booklet

  • بازشناسی ارتش ایران

  • نوروز درزمان ساسانیان

جدیدترین عناوین

 ParsMassMedia

رسانه گروهی پارس یک سازمان غیرانتفاعی است که درسال 1991 درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز بکارکردوسپس به پخش برنامه های رادیوئی درطول 24 ساعت به زبان فارسی پرداخت که هنوز هم ادامه دارد . دراین مدت کتابهائی به زبان فارسی چاپ کرده است واکنون به انتشار نشریه آزادی مشغول است . چنانچه به اطلاعات بیشتری درمورد سازمان ما نیازدارید با ما تماس بگیرید

فرهنگ

نوروز درزمان ساسانیان

نوروز درزمان ساسانیان

از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز...

آموزش درایران باستان

آموزش درایران باستان

هدف از تعلیم و تربیت در ایران باستان هر چه مفیدتر ساختن اعضای جامعه بوده و در این رهگذر سه گروه مسئولیت تربیت افراد را مستقیمأ احساس میکردند.نخست؛ پدر و...

ادبیات

رهی شاعر خوبی ها

رهی شاعر خوبی ها

نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین...

ریاعیات علمی  خیام

ریاعیات علمی خیام

نوشته پروفسور صادقی - سویس-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن...

سیاست و جامعه

بازشناسی ارتش ایران

بازشناسی ارتش ایران

سیمای ارتش ایران به عهد پهلوی درحافظه ملی درسه بُعد تمامیت ارضی ، امنیت وعمران ماندگار شده است . وتصویری که از ارتشیان درهمین دوره به جاست مشخص به سه...

علم و تکنولوژی

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

مکمل های غذائی دردرمان بیماری قند

نوشته دکتر همایون آرام بیماری قند ( دیابت بردو قسم است . نوع اول کمتر شایع ووابسته به تنسولین ( Insulin Dependent) می باشد. دراین نوع گه شروع آن پیش از...