خواندنی ها

تحویل سال ۱۳۹۹ خورشیدی

لحظه تحویل سال 1399 هجری شمسی به ساعت رسمی  ایران

ساعت 7 و 19 دقیقه و 37 ثانیه روز جمعه 1 فروردین 1399 هجری شمسی 

مطابق 25 رجب 1441 هجری قمری و 20 مارس 2020 میلادی

آیادرون وبرون باهم اند؟

این مطلب  نوشته دکتر کاظم ودیعی است ودرشماره ۱۲۲ ماهنامه آزادی منتشر می شود

آيا‭ ‬درون‭ ‬وبرون‭ ‬باهم‭ ‬اند؟

وقتي‭ ‬ترامپ‭  ‬مي‭ ‬گويد‭:‬‮«‬‭ ‬بدون‭ ‬قيدوشرط‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬است‮»‬‭  ‬هديه‭ ‬نيست‭ ‬واگر‭ ‬مي‭ ‬گفت‭  ‬تحريماتي‭  ‬را‭ ‬سبك‭ ‬مي‭ ‬كنم‭  ‬براي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬مذاكره‭ ‬عين‭ ‬حسن‭ ‬نيت‭ ‬بود‭. ‬بنابراين‭  ‬ذوق‭ ‬زدگي‭ ‬سياسي‭  ‬از‭ ‬سر‭ ‬فشار‭  ‬‮«‬غربتي‭ ‬به‭ ‬اختيار‮»‬‭ ‬رفتن‭ ‬درشأن‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬سياسي‭ ‬نيست‭.‬

نظام‭ ‬ايران‭ ‬ولايي‭  ‬نشسته‭ ‬درضوابطي‭ ‬بسيار‭ ‬دمتفاوت‭  ‬از‭ ‬نظام‭ ‬هاي‭  ‬جاري‭ ‬است‭  ‬زيرا‭ ‬پايه‭ ‬وريشه‭ ‬اي‭ ‬درمذهب‭ ‬دارد‭. ‬يعني‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭  ‬ورافتد‭  ‬قدرت‭ ‬بسيج‭ ‬مردمان‭  ‬دراوست‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭. ‬غيراز‭ ‬عهد‭ ‬صفويه‭  ‬در‭ ‬عهود‭ ‬ديگر‭  ‬نيز‭  ‬مذهب‭  ‬باقدرتِ‭ ‬سرِكار‭ ‬،‭  ‬دركشمكش‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬دادوستد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬هرطور‭ ‬حساب‭ ‬كنيد‭  ‬قدرت‭ ‬مذهبي‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬است‭.‬

ازبدو‭ ‬فرصتي‭ ‬كه‭ ‬همين‭ ‬آمريكا‭ ‬واروپا‭  ‬به‭ ‬آنهاداد‭  ‬بنام‭ ‬انقلاب‭ ‬والبته‭ ‬نقائصي‭ ‬هم‭ ‬دركاربود،‭  ‬اين‭ ‬نظام‭ ‬باغرب‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بويژه‭ ‬با‭ ‬آمريما‭  ‬به‭ ‬دليلي‭ ‬كه‭ ‬ملموس‭ ‬است‭ ‬وازآن‭  ‬حرف‭ ‬نمي‭ ‬زنند‭. ‬وآن‭ ‬عصيان‭  ‬عليه‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬ادخال‭ ‬واشغال‭  ‬غرب‭ ‬در‭ ‬خاورميانه‭ ‬است‭.‬كه‭ ‬اگر‭ ‬جز‭ ‬اين‭ ‬بود‭  ‬درهمان‭  ‬يكسال‭  ‬ونيم‭ ‬اول‭ ‬انقلاب‭  ‬كه‭ ‬آمريكا‭  ‬با‭ ‬دولت‭ ‬برآمده‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬درمذاكرات‭ ‬بود‭ ‬،‭ ‬كاررا‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬رسانده‭ ‬بود‭. ‬آمريكا‭  ‬به‭ ‬سبب‭ ‬منافع‭  ‬هميشه‭ ‬طالب‭  ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬ايران‭  ‬ولايي‭ ‬بوده‭ ‬وهست‭ ‬واگر‭  ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭ ‬امروز‭  ‬مذاكره‭ ‬بي‭ ‬قيدوشرط‭  ‬را‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‭ ‬كند‭  ‬به‭ ‬اين‭ ‬دليل‭  ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬لفظ‭ ‬وسخن‭  ‬به‭ ‬هتاكي‭ ‬رفت‭ ‬ودرعمل‭ ‬به‭ ‬ترك‭ ‬برجام‭ ‬وتحريم‭  ‬ها‭ ‬رفت

ووقتي‭ ‬ديد‭  ‬اثر‭ ‬نكرد‭  ‬به‭ ‬حرفي‭ ‬تازه‭ ‬رفت‭. ‬نظام‭ ‬ولايي‭  ‬يك‭ ‬نظام‭  ‬معمولي‭ ‬نيست‭. ‬البته‭ ‬،‭ ‬ولي‭ ‬حرمت‭ ‬امضا‭ ‬درعرف‭  ‬ديپلماسي‭  ‬غرب‭ ‬كه‭ ‬هست‭. ‬ترامپ‭ ‬امضاي‭ ‬آمريكا‭ ‬راازبرجام‭ ‬برداشت‭ ‬تا‭ ‬نزد‭ ‬هم‭ ‬امضاها‭  ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬نمايي‭ ‬رود‭.‬والبته‭ ‬ايران‭ ‬ولايي‭ ‬را‭ ‬بترساند‭. ‬اينك‭ ‬مي‭ ‬بينيم‭  ‬كه‭ ‬اروپاي‭ ‬متحد‭  ‬تابه‭ ‬امروز‭  ‬طرفداربرجام‭  ‬وحرمت‭ ‬گذار‭ ‬امضاي‭ ‬خوداست‭. ‬يعني‭ ‬ترامپ‭  ‬درتهديد‭  ‬تعرفه‭ ‬گمركي‭ ‬بااروپا‭ ‬است‭  ‬كه‭: ‬بامن‭ ‬يا‭ ‬بي‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬تنبيه‭ ‬ايران؟‭!‬

دراين‭ ‬جبهه‭  ‬ترامپ‭  ‬هنوز‭ ‬بردي‭ ‬ندارد‭. ‬پس‭ ‬چگونه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭  ‬درجبهه‭ ‬ايران‭  ‬ولايي‭ ‬بردي‭  ‬داشته‭ ‬باشد؟؟

اينك‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برون‭ ‬مرز‭  ‬بعض‭ ‬نامداران‭ ‬،‭ ‬حرف‭ ‬ازاين‭  ‬مبنا‭ ‬مي‭ ‬زنند‭  ‬كه‭  ‬چون‭ ‬اين‭ ‬نظام‭  ‬معمولي‭ ‬نيست‭  ‬پس‭ ‬آمريكا‭ ‬بايد‭  ‬ترك‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬مذاكره‭ ‬كند‭. ‬البته‭ ‬جلوي‭  ‬سخن‭ ‬

حاكي‭  ‬از‭ ‬اراده‭  ‬استقلال‭ ‬رأي‭ ‬است‭ ‬ومقبول‭.‬

ولي‭ ‬ازسوي‭ ‬آمريكا‭ ‬ناشنودني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگرجزين‭ ‬باشد‭  ‬ترامپ‭ ‬وكاخ‭ ‬سفيد‭ ‬ومشاوران‭ ‬واركان‭  ‬سيا‭ ‬واطلاعات‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬مرخصي‭ ‬روند‭.‬

ونيز‭ ‬مي‭ ‬شنويم‭  ‬كه‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬مردم‭  ‬بزودي‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آخر‭  ‬همين‭ ‬سال‭  ‬نظام‭ ‬ولايي‭ ‬رابه‭ ‬سقوط‭  ‬خواهند‭ ‬برد‭.‬

‭***‬

ديگر‭ ‬آنكه‭ ‬تظاهرات‭  ‬درايران‭ ‬ولايي‭  ‬سابقه‭ ‬هادارد‭.‬مهمترين‭ ‬آن‭  ‬بعهد‭ ‬احمدي‭ ‬نژاد‭  ‬وحركت‭ ‬سبز‭ ‬بود‭.‬

هيچكس‭ ‬درتأثير‭ ‬تظاهرات‭  ‬بويژه‭  ‬ازاين‭ ‬نوع‭  ‬اخير‭ ‬شك‭ ‬ندارد‭. ‬ولي‭ ‬نظام‭ ‬دروضعي‭ ‬بود‭  ‬پرالتهاب‭. ‬اينك‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬غرامت‭ ‬به‭ ‬قربانيان‭ ‬رفته‭ ‬‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دور‭ ‬خارج‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

براي‭ ‬فرداها‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬حركات‭ ‬اعتراضي‭ ‬جان‭ ‬داد‭ ‬ولي‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭  ‬كه‭ ‬نظام‭ ‬وسپاه‭  ‬قدرت‭ ‬بسيج‭ ‬200000‭ ‬نفري‭  ‬دارند‭ ‬براي‭ ‬تخريب‭ ‬وبي‭ ‬اثر‭ ‬ساختن‭ ‬ها‭. ‬وچرا‭  ‬به‭ ‬قرباني‭ ‬دادن‭ ‬ها‭ ‬رضا‭ ‬دهيم‭ ‬درحاليكه‭ ‬نه‭ ‬سازمان‭  ‬داريم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مايگان‭....‬

نظام‭ ‬ايران‭  ‬قطعاً‭  ‬يك‭ ‬نظام‭  ‬معمولي‭ ‬نيست‭. ‬ولي‭ ‬بلد‭ ‬است‭ ‬برود‭  ‬به‭ ‬يك‭ ‬ديپلماسي‭ ‬دو‭ ‬نبش‭  ‬باغرب‭  ‬مثل‭ ‬

عهد‭ ‬برجام‭  ‬وهم‭ ‬دراين‭ ‬عهد‭  ‬كه‭ ‬مي‭ ‬گويد‭  ‬فشاررا‭  ‬برداريد‭  ‬آماده‭  ‬مذاكره‭ ‬ام‭. ‬

توجه‭:  ‬ترامپ‭ ‬هنوز‭  ‬مايل‭  ‬به‭ ‬مذاكره‭ ‬نيست‭. ‬زيرا‭ ‬با‭  ‬متفقان‭ ‬ايران‭(‬روسيه‭ ‬وتركيه‭)  ‬به‭ ‬مذاكره‭  ‬نرفته‭ ‬است‭.‬وبا‭ ‬نيمه‭ ‬متفقان‭  ‬اروپايي‭ ‬خود‭ ‬‭ ‬نيز‭ ‬برسر‭ ‬ايران‭  ‬به‭ ‬توافق‭ ‬نرسيده‭ ‬است‭. ‬

پس‭ ‬ترامپ‭ ‬نه‭ ‬بمذاكره‭  ‬ميتواند‭ ‬برود‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬جنگ‭. ‬تنها‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬بدان‭ ‬متيل‭  ‬است‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭  ‬دربرابر‭  ‬شعار‮«‬‭  ‬آمريكا‭ ‬ازخاورميانه‭ ‬برود‮»‬‭  ‬مقابله‭ ‬كند‭ ‬واين‭ ‬درست‭ ‬كاري‭  ‬است‭  ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوحه‭ ‬در‭ ‬مذاكره‭  ‬با‭ ‬نخست‭ ‬وزير‭  ‬عراق‭ ‬كرد‭  ‬وقرارشد‭  ‬ارتش‭ ‬آمريكا‭  ‬درعراق‭ ‬فعلاًُ‭ ‬بماند‭  ‬وبعيد‭ ‬است‭  ‬مجلس‭ ‬عراق‭  ‬آن‭  ‬را‭ ‬تأييد‭ ‬نكند‭.‬

نتيجه‭ ‬آنكه‭: ‬

‭- ‬قواي‭ ‬ايران‭ ‬ولايي‭  ‬كه‭ ‬به‭ ‬دعوت‭  ‬دولت‭ ‬عراق‭  ‬به‭ ‬عراق‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬فعلاً‭ ‬درعراق‭  ‬مي‭ ‬ماند‭.‬

‭- ‬قواي‭ ‬آمريكا‭ ‬كه‭ ‬بسبب‭  ‬اشغال‭  ‬درعراق‭  ‬اند‭  ‬نيز‭ ‬با‭ ‬توافق‭ ‬،‭ ‬درعراق‭ ‬مي‭ ‬مانند‭.‬

وطرفين‭  ‬تا‭ ‬بعدازانتخابات‭  ‬رياست‭ ‬جمهور‭ ‬ايران‭ ‬ودوردوم‭ ‬ترامپ‭  ‬دربگومگو‭ ‬هايي‭  ‬باقي‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬

اينك‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بپردازيم‭ ‬كه‭ ‬مفروضات‭ ‬ما‭  ‬براي‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭  ‬كدام‭ ‬است؟

‭- ‬درشرايط‭ ‬امروزي‭:‬

رفتن‭ ‬به‭ ‬جنگ‭  ‬براي‭ ‬آمريكا‭ ‬وايران‭ ‬شدني‭ ‬نيست‭. ‬والبته‭ ‬هركدام‭ ‬به‭ ‬دلايلي‭.‬

‭- ‬درشرايط‭ ‬فعلي‭ ‬تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬تظاهرات‭ ‬كافي‭ ‬براي‭  ‬ساقط‭ ‬كردن‭  ‬نظام‭ ‬نيست‭. ‬

‭- ‬درشرايط‭ ‬فعلي‭  ‬مخالفان‭ ‬سنتي‭ ‬نظام‭ ‬،‭ ‬سبزها‭ ‬واصلاح‭ ‬طلبان‭  ‬آمادگي‭ ‬خودرا‭ ‬درسبد‭ ‬انتقادهاي‭ ‬روحاني‭ ‬نهاده‭ ‬اند‭  ‬وبي‭ ‬او‭  ‬تداركات‭ ‬ندارند‭.‬

‭- ‬نه‭ ‬دردرون‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دربرون‭  ‬وحدت‭ ‬نظر‭  ‬وعمل‭  ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬پس‭ ‬درعرصه‭ ‬حالت‭  ‬انتظار‭  ‬وفرصت‭ ‬طلبي‭ ‬هست‭. ‬بي‭ ‬آنكه‭ ‬اراده‭ ‬اي‭  ‬برتضرع‭ ‬كنند‭. ‬

پس‭ ‬ازسقوط‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬هواپيماي‭ ‬مسافربري‭ ‬اوكراين‭  ‬دركشورهايي‭ ‬كه‭ ‬قرباني‭ ‬داشتند‭  ‬ايرانيان‭ ‬با‭ ‬تشويق‭  ‬مقامات‭ ‬مربوط‭  ‬،‭ ‬به‭ ‬سوگواري‭ ‬رفتند‭. ‬ولي‭ ‬بقدرارزني‭ ‬چلسات‭ ‬آنها‭  ‬رنگ‭ ‬سياسي‭ ‬نداشت‭ ‬زيرا‭:‬

خواست‭ ‬دولت‭ ‬مربوط‭ ‬بود‭.!‬؟

درباره‭ ‬قتل‭ ‬سليماني‭  ‬وارزيابي‭ ‬آن‭  ‬وحدت‭ ‬نظر‭ ‬نيست‭. ‬البته‭ ‬دولت‭ ‬انگليس‭  ‬جانسون‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬يا‭ ‬ما‭  ‬عزاردارنيستيم‭ ‬چون‭ ‬آن‭ ‬ژنرال‭  ‬مي‭ ‬خواست‭ ‬سربازان‭ ‬مارا‭ ‬بكشد‭.‬

حال‭ ‬ببينيد‭  ‬جرايد‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اكثريت‭ ‬خود‭  ‬ازسوي‭ ‬كارشناسان‭  ‬به‭  ‬تقبيح‭ ‬رفتند‭. ‬ولي‭ ‬در‭ ‬برون‭ ‬مرز‭  ‬دسته‭ ‬هاي‭ ‬موافق‭  ‬ومخالف‭  ‬ايرانيان‭ ‬‭ ‬بجان‭ ‬هم‭ ‬افتادند‭.‬

آيا‭ ‬اين‭ ‬نشان‭ ‬نمي‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مدعيان‭  ‬دموكراسي‭  ‬ابداً‭ ‬دموكرات‭ ‬نيستيم‭.‬

مورد‭ ‬ديگر‭  ‬حملات‭  ‬تند‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬آبادي‭ ‬بود‭. ‬نويسنده‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مي‭ ‬باليدند‭ ‬موارد‭ ‬بسيارندولي‭ ‬چه‭ ‬سود‭...‬؟

درمورد‭ ‬سليماني‭ ‬ديدم‭ ‬دهها‭ ‬مخالف‭ ‬ايران‭ ‬ولايي‭ ‬دراروپا‭ ‬قتل‭ ‬اورا‭ ‬‮«‬‭ ‬جنايت‮»‬‭ ‬ناميدند‭. ‬حتي‭ ‬درجرايد‭ ‬مذهبي‭ ‬كليسايي‭.‬

راديو‭ ‬فردا‭  ‬مظهر‭ ‬اپوزيسيون‭  ‬برون‭ ‬مرزي‭ ‬هاي‭  ‬ايراني‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬كيست‭ ‬كه‭ ‬نداند‭  ‬هزينه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كنگره‭ ‬مي‭ ‬دهد،‭ ‬پس‭ ‬طوطي‭ ‬كنگره‭ ‬استوربطي‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نداردمگر‭ ‬آنكه‭  ‬سر‭ ‬به‭ ‬سياست‭  ‬يكسويه‭ ‬آمريكا‭  ‬سپرده‭ ‬باشيم،‭ ‬كه‭ ‬مغايرت‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬استقلال‭ ‬ما‭.‬

ايران‭ ‬وغرب‭  ‬دربي‭ ‬اعتمادي‭ ‬بهم‭ ‬اند‭. ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬فكر‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭  ‬غرب‭ ‬حامي‭ ‬ماست‭  ‬اشتباه‭ ‬فاحشي‭ ‬است‭.‬

‭***‬

فرانسوآ‭  ‬فريسون‭  ‬رًش‭ ‬F‭.‬F‭.‬Roch

پژوهشگر‭ ‬‮«‬C.N.R.S‮»‬‭  ‬فرانسه‭ ‬مي‭ ‬گويد‭: ‬دريمن‭  ‬هراتفاق‭ ‬شوم‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬دهد‭  ‬بحساب‭ ‬حوثي‭ ‬ها‭  ‬مي‭ ‬نهند‭. ‬ازجمله‭  ‬درجريان‭ ‬بمباران‭  ‬مسجدي‭ ‬دراردوگاه‭  ‬نظاميان‭  ‬كه‭ ‬116‭ ‬تن‭ ‬قرباني‭ ‬گرفت‭. ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬تك‭ ‬مثال‭  ‬براي‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭  ‬دنياي‭ ‬امروز‭  ‬ما‭ ‬هدف‭  ‬نشر‭ ‬اخبار‭  ‬عوضي‭ ‬هم‭ ‬هست‭.‬وكار‭ ‬اخبار‭ ‬عوضي‭  ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬نقشه‭  ‬هاي‭ ‬عوضي‭  ‬رسيده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭  ‬ناآرام‭ ‬خاورميانه‭  ‬كه‭ ‬اخيراً‭ ‬در‭  ‬مؤسسه‭  ‬چهان‭ ‬عرب‭  ‬برآن‭ ‬افشاگري‭ ‬ها‭ ‬شد‭. ‬ازجمله‭ ‬اينكه‭  ‬نقشه‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬خاورميانه‭  ‬درين‭ ‬مؤسسه‭ ‬بفروش‭ ‬مي‭ ‬رسد‭  ‬كه‭ ‬اسرائيل‭  ‬يا‭ ‬مثلاً‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬فلسطين‭  ‬برروي‭ ‬آن‭ ‬وجودندارد‭. ‬وبسياري‭  ‬ديگر‭ ‬ازاين‭ ‬موارد‭  ‬درمورد‭ ‬پاكستان‭. ‬دررابطه‭ ‬با‭ ‬هند‭ . ‬ودرمورد‭  ‬چين‭ ‬دررابطه‭  ‬با‭ ‬درياهاي‭ ‬مجاور‭. ‬وعجبا‭ ‬حتي‭  ‬درمواردي‭ ‬مثل‭  ‬جزاير‭ ‬وابسته‭  ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬،‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬سالانه‭  ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬بودجه‭  ‬مؤسسه‭ ‬جهان‭ ‬عرب‭ ‬را‭ ‬تأمين‭  ‬مي‭ ‬كند‭.‬

بهر‭ ‬حال‭ ‬درتمام‭ ‬زمينه‭ ‬ها،‭ ‬ما‭ ‬درمحاصره‭  ‬اطلاعات‭ ‬عوضي‭ ‬هستيم‭. ‬

وفرض‭ ‬براين‭ ‬داريم‭  ‬كه‭ ‬فرنگان‭ ‬همه‭ ‬كارشان‭  ‬بي‭ ‬عيب‭ ‬ونقص‭ ‬است‭ ‬وحتماً‭ ‬قانوني‭ ‬عمل‭ ‬مي‭ ‬كنند‭.‬

دركار‭ ‬مبارزه‭ ‬عليه‭ ‬نظام‭ ‬ولايي‭  ‬ايران،‭ ‬ما‭ ‬دركسر‭ ‬اطلاعات‭  ‬واقعي‭ ‬هستيماين‭ ‬است‭ ‬كه‭  ‬سينه‭ ‬سپر‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ ‬وبجايي‭ ‬نمي‭ ‬رسيم‭ ‬و‭ ‬بجان‭ ‬هم‭ ‬مي‭ ‬افتيم‭. ‬درمورد‭ ‬عراق‭  ‬اينك‭ ‬سيستاني‭ ‬‮«‬آيت‭ ‬الله‮»‬‭  ‬هم‭ ‬مي‭ ‬گويد‭  ‬نيروهاي‭ ‬ايراني‭ ‬بايد‭ ‬بروند‭. ‬حرف‭ ‬درستي‭ ‬است‭ ‬ولي‭ ‬نمي‭ ‬گويد‭ :‬

‭ ‬آمريكا‭ ‬اينجا‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬كني؟‭ ‬ازعهد‭ ‬جرج‭ ‬واكر‭ ‬بوش‭  ‬تا‭ ‬امروز؟‭ ‬شايد‭ ‬هم‭ ‬گفته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بعمد‭ ‬نقل‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

‭***‬

‮«‬هيچ‭ ‬انسان‭ ‬فرهيخته‭  ‬طالب‭  ‬جنگ‭ ‬نيست‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬سخن‭  ‬هرودوت‭  ‬بگوش‭ ‬ما‭ ‬رسيده‭ ‬ولي‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬جوامع‭  ‬آدمهايي‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬اسلحه‭ ‬خوابشان‭  ‬نمي‭ ‬برد‭. ‬آمريكا‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭  ‬اسلحه‭ ‬هم‭ ‬متكي‭ ‬است‭ . ‬مي‭ ‬سازد

‭ ‬تا‭ ‬بفروشد‭. ‬ماقرباني‭ ‬قرارداد‭  ‬هاي‭ ‬سلاحي‭ ‬هم‭ ‬شديم‭. ‬يادمان‭ ‬نرود‭ . ‬اينك‭ ‬آمريكا‭  ‬جنگ‭ ‬باايران‭ ‬را‭ ‬طالب‭ ‬ايست‭  ‬وبدنبال‭ ‬يك‭ ‬فرصت‭  ‬است‭ . ‬ترديدي‭ ‬برآن‭ ‬نيست‭. ‬اينكه‭ ‬ايران‭  ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬مي‭ ‬رود‭  ‬نيز‭ ‬يقين‭ ‬است‭. ‬منتهي‭ ‬وقتي‭ ‬هيچ‭  ‬چيز‭ ‬قابل‭  ‬پيش‭ ‬بيني‭  ‬نباشد‭  ‬هرچيز‭ ‬شدني‭  ‬مي‭ ‬شود‭. ‬خطر‭!‬

ترامپ‭ ‬نشان‭ ‬داد‭  ‬كه‭ ‬به‭ ‬جنگ‭  ‬بي‭ ‬رغبت‭ ‬نيست‭. ‬اگر‭ ‬بولتون‭ ‬رابرداشت‭  ‬بسبب‭ ‬جنگجويي‭ ‬او‭ ‬،‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬بود

كه‭  ‬بولتن‭ ‬عريان‭ ‬حرف‭ ‬مي‭ ‬زد‭. ‬درحاليكه‭ ‬ترامپ‭  ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬پوشيده‭ ‬مي‭ ‬دارد‭  ‬زيرا‭ ‬از‭ ‬شكست‭ ‬وحشت‭ ‬دارد‭.‬

‭***‬

حساب‭ ‬وطن‭  ‬وحساب‭ ‬انقلاب‭  ‬ونظام‭  ‬را‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭  ‬بايد‭ ‬ديد‭. ‬وطن‭ ‬مي‭ ‬ماند‭. ‬نظام‭ ‬ها‭ ‬رفتني‭ ‬اند‭. ‬آن‭ ‬حركت‭ ‬سياسي‭  ‬كه‭ ‬محورش‭  ‬نزد‭ ‬بيگانه‭ ‬باشد‭  ‬زايل‭ ‬كننده‭ ‬وطن‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬

مي‭ ‬شود‮»‬‭  ‬بهمان‭ ‬اندازه‭ ‬خطرناك‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬بمانند‭.‬

شعار‭  ‬‮«‬‭ ‬آنهابروند‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬درست‭ ‬

ايران‭ ‬بي‭ ‬شك‭  ‬به‭ ‬‮«‬‭ ‬تحولي‭ ‬ناگزير‭ ‬مي‭ ‬رود‮»‬‭.  ‬ما‭ ‬چرا‭  ‬اين‭ ‬تحول‭ ‬را‭ ‬بدست‭  ‬بيگانه‭ ‬بسپاريم‭. ‬آنهم‭ ‬بيگانه‭  ‬اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشورما‭  ‬امتحانش‭ ‬را‭  ‬داده‭ ‬استدرقبال‭  ‬دمشروطيت‭ ‬،‭ ‬درقبال‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭  ‬واشغال‭ ‬حريصانه‭  ‬ودرقبال‭  ‬ملي‭ ‬شدن‭ ‬نفت‭  ‬ودرقبال‭ ‬اصلاحات‭  ‬بنيادي‭  ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬ودرقبال‭ ‬مصرف‭  ‬درآمد‭ ‬نفت‭ ‬ودرقبال‭ ‬كمك‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬متفق‭ ‬خود‭  ‬وداستان‭ ‬هايزر‭.‬

در227‭ ‬سال‭  ‬پيش‭ ‬انقلابيون‭  ‬فرانسه‭  ‬چنان‭  ‬دراعدام‭  ‬لويي‭ ‬16‭ ‬عجله‭ ‬كردند‭       ‬كه‭ ‬مأمور‭  ‬گيوتين‭  ‬چانه‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬زد‭  ‬نه‭ ‬گردن‭ ‬اورا‭ ‬

شتاب‭  ‬ما‭ ‬براي‭  ‬خاطر‭ ‬ديگري‭  ‬مهلت‭  ‬تحول‭ ‬ناگزير‭ ‬را‭ ‬مي‭ ‬كشد‭.‬

سازمان‭ ‬نداريم‭. ‬هادي‭ ‬نداريم‭. ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬اندك‭ ‬عقلي‭ ‬كه‭ ‬داريم‭.‬

رهی شاعر خوبی ها

چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش رنگ گرفت .

درباره ما

رسانه گروهی پارس  سازمانی غیرانتفاعی است که درسال ۱۹۹۱ درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی ۲۴ ساعته را شروع کرد که به مدت ۲۷ سال ادامه یافت. با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از ۲۰۱۰ تا کنون ادامه یافته است.از دیگر فعالیت های رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد.

.Pars Mass Media © 2020 All Rights Reserved