غُرش های بحران زا

اينك‭ ‬هركالائي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ورانداز‭  ‬كنيد‭ ‬ساخت‭ ‬چين‭ ‬است‭ ‬وبازارهاي‭ ‬جهان‭  ‬مملو‭ ‬ازآن‭.‬چين‭ ‬فناوري‭ ‬هارا‭ ‬گرفت‭. ‬صنايع‭ ‬سبك‭ ‬وسنتي‭ ‬را‭ ‬بركشانيد‭ ‬وغرب‭ ‬زده‭ ‬نشد‭.‬

چين‭ ‬نه‭ ‬مجذوب‭ ‬كمونيسم‭ ‬شد‭ ‬ونه‭ ‬شيفتة‭  ‬دموكراسي‭. ‬از‭ ‬كمونيسم‭ ‬انضباط‭ ‬حزبي‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭  ‬ازرفتن‭ ‬به‭ ‬دورترين‭  ‬بازارها‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬اعتنا‭ ‬به‭ ‬ساده‭ ‬ترين‭ ‬دادوستدها‭ ‬نترسيد‭.‬

واينك‭ ‬غرب‭  ‬دريافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرچيز‭ ‬جهاني‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬چاره‭ ‬در‭ ‬جهاني‭ ‬شدن‭ ‬هاستولي‭ ‬اين‭ ‬دريافت‭ ‬نه‭ ‬مقبول‭  ‬آمريكاي‭ ‬ترامپ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هنوز‭  ‬به‭ ‬تمام‭ ‬معني‭  ‬دراروپا‭ ‬باجرا‭ ‬درآمده‭ ‬است‭.‬

براي‭ ‬غرب‭  ‬كندن‭  ‬ازفرهنگ‭ ‬ديروزي‭  ‬قرن‭ ‬نوزدهمي‭ ‬آسان‭ ‬نيست‭. ‬آن‭ ‬فرصت‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬گفتندش‮«‬‭ ‬عصر‭ ‬ثروت‭ ‬هاي‭ ‬آسان‭ ‬وفراوان‮»‬‭  ‬به‭ ‬زور‭  ‬باروت‭  ‬از‭ ‬اعتبار‭ ‬افتادند‭ ‬وديگر‭ ‬بر‭ ‬نمي‭ ‬گردند‭.‬

پاتريك‭ ‬پويانّه‭  ‬رئيس‭ ‬كمپاني‭  ‬توتال‭ ‬باروحيه‭ ‬اي‭ ‬سرشار‭  ‬از‭ ‬اميد‭  ‬به‭ ‬فردا‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادي‭ ‬را‭ ‬نويد‭ ‬مي‭ ‬دهد‭  ‬وبه‭ ‬هيچ‭ ‬روي‭ ‬در‭ ‬ردّ‭ ‬ونفي‭ ‬گزندة‭ ‬چين‭ ‬نيست‭ ‬واز‭ ‬افشاي‭ ‬اشتباهات‭  ‬غرب‭ ‬هم‭ ‬هراسي‭ ‬ندارد‭.‬

به‭ ‬عقيدة‭ ‬او‭ ‬؛‭  ‬قدرت‭ ‬آمريكا‭ ‬واروپاي‭ ‬متحد‭  ‬وچين‭ ‬وآفريقا‭  ‬وامر‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬دموكراسي‭ ‬براي‭ ‬باز‭ ‬سازي‭ ‬اقتصاديات‭ ‬فردا‭ ‬كافي‭ ‬استو‭ ‬بشرط‭ ‬جهاني‭ ‬ديدن‭ ‬ها‭ ‬وجهاني‭ ‬عمل‭ ‬كردن‭ ‬ها‭. ‬واين‭ ‬درسي‭  ‬است‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كورونا‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬داد‭ ‬زيرا‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬رادر‭ ‬ابعاد‭  ‬جهاني‭ ‬بايد‭ ‬ديد‭. ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬دنياي‭ ‬مقتدر‭ ‬توليد‭  ‬ابتكارات‭ ‬تازه‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬درگرداگرد‭ ‬اقيانوس‭  ‬آرام‭ ‬جانشين‭ ‬اروپا‭ ‬وآسيا‭ ‬مي‭ ‬دارد‭.‬

مي‭ ‬گويد‭: ‬جهاني‭ ‬شدن‭  ‬هاي‭ ‬ديروز‭ ‬وهنوز‭ ‬يك‭ ‬ميليارد‭ ‬انسان‭ ‬رابحق‭ ‬ازفقر‭ ‬وفاقه‭ ‬نجات‭  ‬داد‭. ‬اما‭ ‬غرب‭  ‬منتظر‭ ‬مرگ‭ ‬وفناي‭ ‬روسيه‭ ‬شوروي‭ ‬وچين‭ ‬كمونيست‭ ‬بود‭ ‬عوضي‭ ‬ديد‭. ‬اين‭ ‬دو‭  ‬به‭ ‬دو‭ ‬قدرت‭ ‬تجاري‭ ‬درچين‭ ‬و‭ ‬نيمه‭ ‬نظامي‭ ‬ونيمه‭ ‬نفتي‭ ‬درروسيه‭ ‬تبديل‭ ‬شدند‭. ‬بايد‭ ‬ديدهارا‭ ‬تصحيح‭ ‬كرد‭.‬وي‭ ‬تأييد‭ ‬مي‭ ‬كند‭  ‬كه‭ ‬آمريكا‭  ‬ديگر‭  ‬دركار‭ ‬توسعه‭ ‬پايگاه‭ ‬هاي‭ ‬نظامي‭ ‬به‭ ‬بهانة‭ ‬خطر‭  ‬روسيه‭ ‬وچين‭  ‬نيست‭.(‬آمريكاي‭ ‬ترامپ‭  ‬درهمين‭ ‬ايام‭  ‬دوازده‭ ‬هزار‭  ‬ازسي‭ ‬هزار‭ ‬سرباز‭ ‬مقيم‭ ‬آلمان‭  ‬را‭ ‬ازاين‭ ‬كشور‭ ‬بيرون‭ ‬كشيد‭.) ‬كه‭ ‬دنيا‭ ‬منتظر‭  ‬بيرون‭ ‬شدن‭ ‬ازعراق‭ ‬وافغانستان‭  ‬هم‭ ‬هست‭ ‬كه‭  ‬درراهند‭.‬

‭***‬

‭-‬درجوّي‭  ‬كه‭ ‬بظاهر‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬ضعف‭ ‬مي‭ ‬رود‭  ‬به‭ ‬حدود‭  ‬12‭ ‬درصد‭  ‬بسبب‭  ‬مديريت‭ ‬ناكافي‭  ‬آمريكا‭  ‬دركارويروس‭  ‬كورونا‭.‬

‭- ‬درجوي‭ ‬كه‭ ‬بودجة‭ ‬2020‭ ‬آمريكا‭ ‬دركسر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كسري‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬8‭/‬23‭ ‬درصد‭  ‬توليد‭ ‬ناخالص‭ ‬ملي‭ ‬داخلي‭ ‬است‭ ‬باوجود‭ ‬اينكه‭ ‬دلار‭ ‬هنوز‭ ‬پول‭  ‬اول‭ ‬دنياست‭ ‬نبايد‭  ‬درداوري‭ ‬ها‭  ‬تند‭ ‬رفت‭ ‬زيرا‭  ‬مادام‭ ‬كه‭ ‬پولي‭ ‬نيرومند‭ ‬تراز‭  ‬دلار‭ ‬دربازار‭ ‬جهاني‭  ‬قد‭ ‬علم‭ ‬نكرده‭ ‬قدرت‭  ‬كور‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬بجاست‭ ‬وترامپ‭  ‬جهاني‭ ‬شدن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬كلاً‭  ‬رد‭ ‬كرده‭ ‬ومي‭ ‬كند‭.‬

‭- ‬جان‭ ‬بولتون‭  ‬آرزومند‭ ‬آن‭ ‬است‭  ‬كه‭ ‬ترامپ‭  ‬نامزد‭ ‬دور‭ ‬دوم‭ ‬نباشد‭. ‬البته‭ ‬دلايلي‭  ‬و‭ ‬نيز‭  ‬دلخوري‭ ‬هايي‭ ‬از‭ ‬ترامپ‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬ظاهراً‭ ‬نه‭ ‬بولتون‭  ‬ونه‭ ‬ترامپ‭  ‬دربرابر‭  ‬عوارض‭ ‬كوروناحاكم‭ ‬بر‭ ‬مقتضيات‭ ‬نيستند‭.‬

دنياي‭ ‬كورونا‭ ‬زده‭  ‬درآرزوي‭ ‬كشف‭  ‬واكسن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬كورونارا‭ ‬ازپاي‭ ‬درآورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬مسير‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عادت‭ ‬اوست‭  ‬برگردد‭.‬

‭- ‬هنوز‭  ‬غرب‭ ‬قادرنيست‭  ‬به‭ ‬مرحلة‭  ‬تصديق‭ ‬بهاي‭  ‬اشتباهات‭  ‬قرن‭ ‬19‭ ‬برسد‭.‬

بحران‭ ‬ليبي‭ ‬وحضور‭ ‬قواي‭ ‬تركيه‭ ‬وروسيه‭ ‬راهم‭ ‬امروز‭ ‬غرب‭ ‬مقتدر‭ ‬شاهد‭ ‬است‭ ‬وجرأت‭ ‬ممانعت‭ ‬ازاو‭ ‬سلب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬اشتباهات‭  ‬عليه‭ ‬ليبي‭  ‬درعهد‭ ‬قذافي‭.‬

غرب‭ ‬فرض‭ ‬كرد‭ ‬اگر‭ ‬قذافي‭ ‬را‭ ‬بزند‭  ‬ليبي‭ ‬مثل‭  ‬سيب‭ ‬رسيده‭ ‬اي‭  ‬به‭ ‬دامنش‭  ‬مي‭ ‬افتد‭. ‬چنين‭ ‬نشد‭.‬وامروز‭ ‬فكر‭ ‬مي‭ ‬كند‭  ‬كه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬كمك‭ ‬مالي‭ ‬به‭  ‬دريچه‭ ‬هاي‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬برنفوذ‭ ‬ودخالت‭  ‬درمنطقه‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كند‭. ‬غرب‭ ‬بر‭ ‬مقاومت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬خاور‭ ‬ميانه‭  ‬باور‭ ‬ندارد‭.‬

آمريكاوفرانسه‭ ‬وديگراني‭ ‬چند‭  ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپائي‭ ‬در‭ ‬آفريقايند‭. ‬فرانسه‭ ‬درجنگ‭ ‬دائمي‭ ‬با‭ ‬نيروهاي‭  ‬ضد‭ ‬نفوذ‭ ‬غرب‭ ‬است‭. ‬اما‭  ‬غرب‭ ‬آنهارا‭  ‬تروريست‭ ‬واسلاميست‭ ‬مي‭ ‬بيند‭ ‬ونه‭ ‬مقاوم‭ ‬ودر‭ ‬هيئت‭ ‬يك‭ ‬حركت‭ ‬مقاومت‭.‬

گاهي‭ ‬كشوري‭ ‬مثل‭ ‬ايران‭  ‬ولائي‭  ‬كه‭ ‬زير‭ ‬فشارهاي‭  ‬حداكثري‭ ‬ازسوي‭ ‬آمريكاست‭ ‬چنان‭ ‬غرور‭ ‬خام‭ ‬خودرا‭  ‬بجاي‭ ‬مقاومت‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭  ‬كه‭ ‬رايگان‭ ‬بسود‭  ‬دشمن‭ ‬عمل‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬اما‭ ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭  ‬اخيراً‭ ‬فروش‭ ‬هرنوع‭ ‬سلاح‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬تحريم‭ ‬كرد‭ ‬وايران‭ ‬را‭ ‬بازهم‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پيش‭  ‬متكي‭ ‬به‭ ‬چين‭  ‬وروسيه‭ ‬كرد‭.‬

‭***‬

دراين‭ ‬ميان‭ ‬خبر‭ ‬كشف‭  ‬نوعي‭ ‬واكسن‭ ‬كورونا‭  ‬از‭ ‬سوي‭ ‬روسيه‭ ‬اثري‭ ‬در‭ ‬رقبا‭ ‬ننهاد‭. ‬چه‭ ‬دليل‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬پوتين‭ ‬قبل‭ ‬از‭  ‬قطعيت‭  ‬ها‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬چيزي‭ ‬مي‭ ‬دهد‭  ‬كه‭ ‬نه‭ ‬بازار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬ونه‭ ‬سازمان‭ ‬جهاني‭  ‬بهداشت‭ ‬آن‭ ‬را‭  ‬برسميت‭ ‬شناخته‭ ‬است؟‭ ‬خطر‭ ‬آنجاست‭  ‬كه‭ ‬رقابت‭ ‬ها‭  ‬برسر‭ ‬كشف‭ ‬واكسن‭ ‬بحران‭ ‬آفرين‭ ‬شود‭.‬

‭***‬

درجبهه‭ ‬مقاومت‭ ‬ها‭  ‬امروز‭ ‬لبنان‭  ‬مسئله‭ ‬ساز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬زيرا‭ ‬بكمك‭  ‬هاي‭ ‬جهاني‭ ‬غرب‭  ‬مشكوك‭ ‬است‭. ‬لبنان‭  ‬كمك‭ ‬هاي‭  ‬كشورهاي‭ ‬منطقه‭ ‬را‭  ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬وغرب‭  ‬دنبال‭ ‬منفذي‭  ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭  ‬بهانة‭ ‬كمك‭  ‬جاي‭ ‬پاي‭ ‬خودرا‭  ‬درلبنان‭  ‬چسبيده‭ ‬به‭ ‬اسرائيل‭  ‬سفت‭ ‬وسخت‭ ‬كند‭. ‬به‭ ‬عهد‭ ‬عرفات‭  ‬غرب‭  ‬از‭ ‬لبنان‭ ‬رانده‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬سرشكستگي‭  ‬غرب‭ ‬شد‭.‬

فرانسه‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هركشور‭ ‬ديگر‭ ‬مايل‭ ‬است‭  ‬ببهانة‭ ‬كمك‭  ‬راهي‭ ‬به‭ ‬جائي‭ ‬درلبنان،‭  ‬باز‭ ‬كند‭ ‬ولي‭ ‬لبنان‭  ‬بادريافت‭  ‬كمك‭ ‬كشوري‭ ‬مثل‭ ‬قطر‭  ‬به‭ ‬تقويت‭ ‬جبهة‭ ‬مقاومت‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬

نقش‭ ‬ايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭  ‬دراين‭ ‬ميان‭  ‬زيركانه‭ ‬تراز‭ ‬هميشه‭ ‬وشناختة‭ ‬ايرانيان‭. ‬است‭.‬

‭***‬

‭ ‬ويروس‭ ‬كورونا‭  ‬دنياي‭ ‬غرب‭ ‬را‭ ‬اختة‭ ‬سياسي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬ابتكارات‭  ‬غرب‭  ‬فناوري‭  ‬سازراخشكانده‭ ‬است‭.‬

تنها‭ ‬سكان‭  ‬غرب‭ ‬خريد‭  ‬وانبار‭ ‬كردن‭  ‬هيدروكربوراست‭. ‬تا‭ ‬بعد‭  ‬حضور‭ ‬حتمي‭  ‬يك‭ ‬واكسن‭ ‬واقعي‭  ‬در‭ ‬بازار‭ ‬برگردد‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬وهواي‭ ‬قبل‭  ‬ازيورش‭  ‬دشمن‭ ‬ناشناخته‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كوروناست‭.‬

‭***‬

اسرائيل‭ ‬وامارات‭ ‬متحدة‭ ‬عربي‭ ‬بتاريخ‭  ‬13‭ ‬اوت‭ ‬2020‭ ‬به‭ ‬قراردادعادي‭ ‬كردن‭  ‬روابط‭ ‬رفتند‭- ‬اعراب‭ ‬واسرائيليان‭  ‬خويشاوند‭ ‬همند‭. ‬نفي‭ ‬فلسطين‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اسرائيل‭  ‬درجهان‭ ‬عرب‭  ‬ايجاد‭ ‬فتنه‭ ‬اي‭ ‬كرد‭ ‬اما‭  ‬اعراب‭ ‬وكشور‭ ‬نوبنياد‭  ‬اسرائيل‭ ‬هردو‭  ‬در‭ ‬كهكشانهاي‭ ‬برون‭ ‬مرزي‭ ‬آمريكا‭  ‬از‭ ‬متحدان‭ ‬هميشگي‭  ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬بودند‭. ‬دوسال‭ ‬پيش‭ ‬پرزيدنت‭ ‬ترامپ‭  ‬به‭ ‬نتانياهو‭  ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬گفت‭ : ‬برويد‭ ‬اختلافات‭  ‬خودرا‭ ‬باهم‭ ‬حل‭ ‬كنيد‭  ‬وچنين‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬بايست‭ ‬بشود‭.‬

درحاشيه‭ ‬اين‭ ‬خبر‭  ‬مفسراني‭ ‬نوشتند‭:  ‬هدف‭ ‬دشمن‭ ‬مشترك‭  ‬آنهاست‭ .‬يعني‭ ‬ايران‭. ‬اما‭ ‬ايران‭  ‬دشمني‭ ‬اسرائيل‭  ‬واعر‭ ‬اب

‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬را‭  ‬داشت‭. ‬جدا‭ ‬جدا‭.  ‬بعيد‭ ‬است‭  ‬جمع‭ ‬قدرت‭ ‬اسرائيل‭  ‬وامارات‭ ‬متحد‭ ‬عربي‭ ‬چيزي‭  ‬برآن‭ ‬بيفزايد‭. ‬اما‭ ‬سعوديان‭  ‬كه‭ ‬مدتهاست‭  ‬دريافته‭ ‬اند‭  ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬توسعة‭ ‬اجتماعي‭  ‬وبردن‭ ‬جامعه‭  ‬به‭ ‬ترقيات‭ ‬لازم‭  ‬براي‭  ‬بودن‭ ‬،‭ ‬ترجيح‭ ‬دارد‭ ‬بر‭ ‬دميدن‭  ‬در‭ ‬كرناي‭ ‬جنگ‭  ‬مخالف‭  ‬اين‭ ‬قرارومدار‭  ‬اسرائيل‭  ‬با‭ ‬امارات‭  ‬متحد‭ ‬عرب‭ ‬نيستند‭.‬

بااين‭ ‬قرارداد‭  ‬اسرائيل‭  ‬از‭ ‬الحاق‭  ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬سرزمين‭ ‬هاي‭ ‬فلسطيني‭  ‬كه‭ ‬در‭ ‬اشغال‭  ‬دارد‭ ‬منصرف‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬اما‭ ‬كولون‭ ‬ها‭  ‬يعني‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬بدعوت‭ ‬دولت‭ ‬نتانياهو‭  ‬به‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬ها‭ ‬آمدند‭  ‬تعهد‭ ‬جديد‭ ‬اسرائيل‭ ‬را‭  ‬رسماً‭ ‬خيانت‭  ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬اند‭.‬

اين‭ ‬تحولات‭   ‬دستوري‭ ‬،‭ ‬بي‭ ‬شك‭  ‬به‭ ‬آساني‭ ‬تثبيت‭ ‬نمي‭ ‬شوند‭. ‬زيرا‭  ‬اعراب‭ ‬درمورد‭ ‬اسرائيل‭  ‬اجماع‭  ‬و‭ ‬باورهائي‭ ‬مشترك‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬قرار‭  ‬داد‭  ‬بوي‭ ‬نفي‭ ‬و‭  ‬بود‭ ‬فلسطين‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬مي‭ ‬رسد‭. ‬خواهيم‭ ‬ديد‭.‬

‭***‬

آنكاراوآتن‭ ‬برسر‭  ‬قلمرو‭  ‬طبيعي‭ ‬فلات‭  ‬قاره‭ ‬دوكشور‭ ‬تركيه‭ ‬ويونان‭  ‬در‭  ‬هاي‭ ‬وهوي‭ ‬اند‭. ‬هردو‭ ‬كشور‭ ‬عضو‭ ‬ناتو‭ ‬هستند‭. ‬اينك‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپاي‭ ‬متحد‭  ‬درطرفداري‭ ‬از‭ ‬يونان‭  ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬سرچشمة‭ ‬الهام‭ ‬فرلگان‭ ‬در‭  ‬رنسانس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعضي‭ ‬ديگر‭ ‬دروحشت‭  ‬قدرت‭ ‬گيري‭ ‬اردوغان‭ ‬ورفتن‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬ليبي‭ ‬وهدف‭ ‬غائي‭ ‬او‭ ‬دررسيدن‭ ‬به‭ ‬مرزهاي‭ ‬عثماني‭ ‬است‭.‬

تركيه‭  ‬درمديترانة‭ ‬شرقي‭  ‬درجستجوي‭ ‬نفت‭ ‬است‭. ‬كمپاني‭ ‬ها‭ ‬سالهاست‭  ‬آن‭ ‬ذخايررا‭  ‬يافته‭ ‬اند‭. ‬اينك‭ ‬احتياج‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬قراردارند‭  ‬تا‭ ‬به‭ ‬استخراج‭ ‬روند‭. ‬واين‭ ‬مهم‭ ‬بسود‭  ‬كشورهاي‭ ‬پيرامون‭ ‬هم‭ ‬هست‭. ‬مصر‭ ‬وتونس‭ ‬تركيه‭ ‬ويونان‭ ‬وقبرس‭  ‬وليبي‭ ‬در‭  ‬بازنويسي‭ ‬هاي‭ ‬سرنوشت‭  ‬مديريت‭ ‬خويشند‭. ‬اشتباهات‭ ‬فرانسه‭ ‬عهد‭ ‬سركوزي‭  ‬و‭ ‬ديويد‭  ‬نخست‭ ‬وزير‭  ‬وريگان‭ ‬و‭ ‬شوراي‭ ‬امنيت‭ ‬درموافقت‭ ‬ها‭  ‬براي‭ ‬بمباران‭ ‬ليبي‭ ‬قذافي،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭  ‬تاغرب‭ ‬از‭ ‬مديترانه‭ ‬پس‭ ‬نشيند‭ ‬اينك‭ ‬بايد‭ ‬ديد‭  ‬پوتين‭ ‬واردوغان‭  ‬تاكجا‭ ‬پيش‭ ‬مي‭ ‬روند‭.‬

وقتي‭ ‬مردم‭ ‬ليبي‭  ‬بسبب‭ ‬نقار‭  ‬قبايل‭ ‬،

‭ ‬وطن‭ ‬را‭  ‬به‭ ‬تجيزيه‭ ‬ببرندند‭ ‬راه‭ ‬براي‭ ‬ورود‭  ‬اجنبي‭ ‬به‭ ‬بهانة‭  ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروريسم‭ ‬وپركردن‭ ‬خلأ‭ ‬قدرت‭ ‬باز‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

‭***‬

كامالا‭ ‬هريس‭  ‬به‭ ‬بايدن‭ ‬نامزد‭ ‬دموكراتها‭ ‬پيوست‭  ‬وي‭ ‬شخصيتي‭ ‬است‭ ‬جا‭ ‬افتاده‭  ‬واميد‭ ‬بسيار‭  ‬بر‭ ‬وي‭ ‬است‭. ‬دراين‭ ‬ميان‭ ‬كانادائي‭ ‬ها‭  ‬غرق‭ ‬شادي‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬كانادا‭ ‬درس‭ ‬خوانده‭  ‬ودر‭  ‬وستموند‭  ‬مونترال‭ ‬ميزيسته‭ ‬است‭.‬

وبعضي‭ ‬ديپلمات‭ ‬هاي‭  ‬فرانسوي‭ ‬ذوق‭ ‬مي‭ ‬كنند‭  ‬كه‭ ‬آن‭ ‬بانوي‭ ‬فرهيخته‭  ‬سياسي‭ ‬قدري‭  ‬فرانسه‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬مي‭ ‬زند‭.( ‬اين‭ ‬پديدة‭  ‬جلف‭ ‬فرانسوي‭  ‬ها‭  ‬درست‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف‭ ‬آنهاست‭.)‬

انتخاب‭ ‬بانو‭ ‬هريس‭  ‬سياه‭ ‬پوست‭  ‬نزد‭ ‬بانوان‭ ‬سفيد‭ ‬پوست‭  ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬دموكرات‭  ‬ولوله‭ ‬بپا‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬نژادگرائي‭  ‬تا‭ ‬اعماق‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكا‭  ‬فرهنگساز‭ ‬شده‭  ‬است‭. ‬بانو‭ ‬كلينتون‭  ‬همه‭ ‬مفسران‭ ‬را‭  ‬به‭ ‬احتياط‭ ‬دعوت‭ ‬مي‭ ‬كند

بايدن‭ ‬با‭ ‬برگرفتن‭  ‬بخشي‭ ‬از‭  ‬ايده‭ ‬هاي

‭ ‬برني‭ ‬سندرز‭   ‬وسعت‭ ‬نظر‭ ‬خودرا‭  ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬فكر‭ ‬خوب‭ ‬را‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬هركس‭ ‬هنر‭ ‬است‭. ‬مهم‭ ‬رفتن‭  ‬به‭ ‬وحدت‭ ‬نظر‭  ‬،‭ ‬عاقبت‭ ‬بخش‭ ‬است‭. ‬بهتراست‭ ‬حمال‭  ‬فكر‭ ‬خوب‭ ‬رقبا‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬گداي‭ ‬بيگانه‭. ‬ما‭ ‬درايران‭ ‬چپي‭ ‬داشتيم‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬فكر‭ ‬بيگانه‭ ‬را‭ ‬رواج‭ ‬نمي‭ ‬داد

‭***‬

التهابات‭ ‬بلاروس‭  ‬و‭ ‬سيبريه‭ ‬شرقي‭  ‬نسبتاً‭ ‬دور‭  ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬گذاري‭  ‬حركاتي‭ ‬هستند‭  ‬كه‭ ‬روسيه‭ ‬هميشه‭  ‬صُلب‭ ‬و‭ ‬متحجر‭ ‬را‭  ‬در‭ ‬آينده‭ ‬سرنوشت‭ ‬مي‭ ‬دهند‭. ‬اينك‭ ‬ابد‭ ‬مدتي‭  ‬پوتين‭  ‬ولوكا‭ ‬شينكو

‭  ‬در‭ ‬معناي‭  ‬خشكيدن‭ ‬ها‭ ‬براي‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬تركيدن‭ ‬ها‭  ‬ست‭. ‬خونريزي‭ ‬ها‭ ‬درپيش‭ ‬ااند‭.‬

پوتين‭ ‬فساد‭  ‬ايلسين‭ ‬را‭ ‬پوشاند‭  ‬و‭ ‬بالا‭ ‬جهيد‭.‬وهرگز‭ ‬دراستالين‭  ‬وياران‭ ‬او‭  ‬فساد‭ ‬نديد‭.  ‬پس‭ ‬شوروي‭ ‬را‭ ‬ستود‭. ‬اردوغان‭ ‬هم‭  ‬فسادعهد‭ ‬عثماني‭ ‬را‭  ‬هميشه‭ ‬سرپوش‭ ‬نهاد‭. ‬بايد‭  ‬تلاش‭ ‬صفويه‭ ‬را‭  ‬براي‭ ‬پس‭ ‬نشاندن‭  ‬عثمانيان‭ ‬ازايران‭  ‬باز‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬حكومت‭  ‬عثمانيان‭ ‬را‭  ‬افشا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬قاجاريه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نشر‭ ‬آن‭ ‬درايران‭ ‬توفيق‭ ‬يافتند‭. ‬تا‭ ‬نوبت‭  ‬به‭ ‬نظام‭ ‬ولايت‭ ‬فقيه‭ ‬رسد‭.‬

‭***‬

ويروس‭ ‬سياسي‭ ‬شد

ويروس‭ ‬نرسيده‭ ‬به‭  ‬آمريكا‭ ‬سياسي‭ ‬شد‭ ‬آنهم‭  ‬بسبب‭ ‬تعابير‭  ‬پرزيدنت‭ ‬ترامپ‭  ‬در‭ ‬اتهام‭ ‬به‭ ‬چين‭. ‬اما‭  ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬رهبران‭  ‬پيرو‭ ‬ايشان‭  ‬مثل‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭  ‬برزيل‭ ‬باوركرد‭  ‬كه‭ ‬چيز‭ ‬مهمي‭ ‬مردمش‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬نمي‭ ‬كند‭. ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬برزيل‭  ‬قريب‭ ‬يكصد‭ ‬وششهزار‭ ‬تن‭  ‬قرباني‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بولسونارو‭  ‬رئيس‭ ‬جمهور‭  ‬ميرود‭ . ‬همه‭ ‬جا‭  ‬با‭ ‬مردم‭ ‬دست‭ ‬مي‭ ‬دهد‭  ‬به‭ ‬اين‭ ‬معني‭ ‬كه‭ ‬خطري‭ ‬نيست

نمونة‭ ‬انگلستان‭ ‬جانسون‭  ‬زياد‭ ‬نيست‭  ‬كه‭ ‬اول‭ ‬خطر‭ ‬را‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬گرفت‭ ‬ودرحال‭ ‬حاضر‭  ‬كنترلي‭ ‬شديد‭  ‬در‭ ‬مرزها‭ ‬برقرار‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

واقعيت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭  ‬بسياري‭ ‬مسير‭  ‬ويروس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مسير‭ ‬توريست‭ ‬ها‭  ‬عوضي‭ ‬مي‭ ‬گيرند‭. ‬ويروس‭ ‬مسير‭  ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬اي‭ ‬ندارد‭.‬

حتماً‭ ‬شنيده‭ ‬ايد‭  ‬اوروگوئه‭  ‬در‭ ‬امان‭ ‬وهمسايه‭ ‬ها‭  ‬در‭ ‬بلايند‭. ‬چرا؟

كارشناسان‭  ‬بارها‭ ‬گفتند‭  ‬شمار‭ ‬قرباني‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬تخمين‭ ‬درست‭  ‬نزده‭ ‬است‭. ‬ارقام‭ ‬سياسي‭ ‬اند‭. ‬تلويزيون‭ ‬ها‭  ‬كه‭ ‬هرروزه‭  ‬آمار‭ ‬مي‭ ‬دادند‭  ‬اينك‭  ‬در‭ ‬اندرزند‭.‬

قدرت‭ ‬مقاومت‭  ‬ونشر‭ ‬كورونا‭  ‬بي‭ ‬شك‭ ‬ارزش‭  ‬هارا‭  ‬در‭ ‬كل‭ ‬فرهنگ‭ ‬ها‭  ‬به‭ ‬تزلزل‭ ‬مي‭ ‬برد‭ ‬واتيكان‭ ‬وكليسا‭ ‬نگران‭ ‬است‭ ‬مساجد‭ ‬اسلامي‭ ‬ابدا‭.‬

پاپ‭  ‬در‭ ‬نامة‭ ‬اخير‭ ‬خود‭  ‬به‭ ‬مردم‭ ‬خداجو‭  ‬مي‭ ‬گويد‭:‬عليه‭ ‬هرگونه‭  ‬تجاوزات‭ ‬برخيزيد‭...!‬

ومردم‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬آمين‭ ‬و‭ ‬تجاوزات‭ ‬رو‭ ‬بفزوني‭ ‬هادارد‭. ‬و‭ ‬مسجد‭  ‬پخش‭ ‬خبر‭  ‬قباحت‭ ‬هارا‭  ‬عين‭ ‬قباحت‭ ‬مي‭ ‬داند‭. ‬

خاورميانه‭  ‬درتلاطمات‭ ‬تازه‭  ‬بسر‭ ‬ميبرد‭ ‬بسبب‭ ‬قراردادي‭ ‬بين‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عرب‭ ‬واسرائيل‭. ‬وچشم‭ ‬برهم‭ ‬نهادن‭  ‬بر‭ ‬امر‭ ‬فلسطين‭  ‬وفلسطيني‭ ‬ها‭. ‬زيرا‭:‬

قريب‭ ‬60‭-‬70‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬‮«‬‭ ‬مسئلة‭ ‬فلسطين‮»‬‭  ‬استخوان‭  ‬گلوگيري‭  ‬سرراه‭ ‬اسرائيل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

اينكه‭ ‬امروز‭  ‬از‭ ‬فلسطين‭  ‬بعنوان‭  ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬مستقل‭  ‬يا‭ ‬همين‭  ‬سرزمين‭ ‬خودمختار‭  ‬كه‭ ‬هسن‭  ‬حرف‭ ‬بزنيم‭  ‬قدري‭ ‬تازه‭ ‬كردن‭  ‬كهنه‭ ‬فرض‭ ‬هاست‭. ‬فلسطيني‭ ‬ها‭  ‬نتوانستند‭  ‬با‭ ‬اسرائيل‭  ‬در‭ ‬حسن‭ ‬همجواري‭  ‬بسر‭ ‬برند‭ ‬واسرائيليان‭ ‬نيز‭  ‬راه‭ ‬بر‭  ‬قبول‭ ‬ادعا‭ ‬هاي‭ ‬فلسطين‭  ‬ندادند‭. ‬چرا؟

زيرا‭ ‬اين‭  ‬سرزمين‭ ‬تاريخي‭  ‬كه‭ ‬فلسطين‭ ‬نام‭ ‬دارد‭  ‬مسكن‭ ‬اقوام‭  ‬و‭ ‬قلمرو‭ ‬اديان‭  ‬مختلف‭ ‬بوده‭  ‬كه‭ ‬چنان‭  ‬در‭ ‬تنگاتنگي‭ ‬ها‭ ‬باهم‭ ‬زيسته‭  ‬ومي‭ ‬زيند‭ ‬كه‭ ‬تعيين‭  ‬مرزشان‭ ‬محال‭ ‬است‭.‬

شاهد‭ ‬مثال‭  ‬آنكه‭ ‬هم‭ ‬امروز‭  ‬دراسرائيل‭  ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دو‭  ‬ميليون‭ ‬عرب‭  ‬اسرائيلي‭  ‬وجز‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ .‬

آن‭ ‬گفتگو‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬سالهاي‭ ‬دراز‭  ‬برسر‭ ‬يك‭ ‬سرزمين‭  ‬و‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دليل‭  ‬بود‭ ‬كه‭ ‬طرف‭ ‬ها‭  ‬در‭ ‬مذاكرات‭  ‬هرگز‭ ‬پيچيدگي‭ ‬صورت‭ ‬مسئله‭ ‬‭ ‬راكه‭ ‬‮«‬‭  ‬اختلاط‭ ‬اقوام‭ ‬ومذاهب‮»‬‭  ‬است‭  ‬دراين‭ ‬سرزمين‭  ‬درست‭ ‬ارزيابي‭ ‬نكردند‭.‬

باري‭ ‬درخط‭ ‬ساخلي‭ ‬شرق‭ ‬مديترانه،‭ ‬سه‭ ‬كشور‭ ‬لبنان‭ ‬واسرائيل‭ ‬و‭ ‬فلسطين‭ ‬طي‭ ‬قرون‭ ‬وهزاره‭ ‬ها‭  ‬هرگز‭ ‬دروحدت‭ ‬سياسي‭  ‬زير‭ ‬ساية‭  ‬يك‭ ‬مديريت‭  ‬واقعي‭ ‬نزيستند‭. ‬اما‭ ‬بُنية‭  ‬نيرومند‭ ‬مذاهب‭  ‬وتجارت‭  ‬و‭ ‬سرراه‭ ‬بودن‭  ‬شرق‭ ‬وغرب‭ ‬،‭ ‬آنها‭  ‬را‭ ‬هميشه‭ ‬هويت‭ ‬و‭ ‬موجوديت‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

اينكه‭ ‬بعداز‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭  ‬دوم‭ ‬اسرائيليان‭  ‬ضرورت‭ ‬يك‭  ‬سرزمين‭ ‬را‭ ‬عنوان‭ ‬كردند‭  ‬حق‭ ‬بود‭ ‬وهيچ‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭  ‬جز‭ ‬آنجا‭  ‬كه‭ ‬تاريخ‭  ‬دين‭ ‬يهود‭  ‬وظهور‭ ‬آن‭  ‬نشان‭  ‬داده‭ ‬مناسب‭ ‬تأسيس‭  ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬اسرائيل‭ ‬نبود‭.‬

اختلاف‭  ‬برسرقبول‭  ‬يك‭ ‬سرزمين‭  ‬اسرائيلي‭  ‬تاريخي‭  ‬آنجا‭ ‬بروز‭ ‬كرد‭  ‬كه‭ ‬فيصل‭ ‬اول‭  ‬بنيانگذار‭  ‬عربستان‭ ‬سعودي‭  ‬به‭ ‬روزولت‭ ‬مي‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬با‭ ‬يهوديان‭ ‬خويشاونديم‭. ‬باهم‭ ‬جرّ‭ ‬وبحث‭  ‬ها‭ ‬داريم‭ ‬ولي‭ ‬هرگز‭  ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬باهم‭ ‬نمي‭ ‬رويم‭. ‬البته‭ ‬فيصل‭  ‬بسبب‭ ‬منافع‭  ‬وروابطي‭ ‬كه‭ ‬دردوستي‭  ‬باآمريكا‭ ‬برسر‭ ‬نفت‭  ‬نصيب‭ ‬خود‭ ‬كرده‭ ‬بود‭  ‬دربرابر‭ ‬آمريكا‭  ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬نرفت‭ ‬وكوتاه‭ ‬آمد‭. ‬ولي‭ ‬اعراب‭  ‬مسلمان‭  ‬در‭ ‬اختلاف‭ ‬با‭ ‬اسرائيل‭  ‬نوبنياد،‭ ‬بماندند‭.‬

اين‭ ‬اختلاف‭  ‬دولايه‭ ‬اي‭  ‬بود‭:  ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مديران‭  ‬سياسي‭ ‬هميشه‭ ‬سطحي‭ ‬بود‭. ‬ودرخيل‭ ‬روحانيان‭  ‬سخت‭ ‬وسفت‭.‬

سرانجام‭ ‬اخوان‭ ‬المسلمين‭  ‬با‭ ‬نفرتي‭ ‬كه‭  ‬از‭ ‬استعمار‭  ‬قرن‭ ‬19‭  ‬داشت‭ ‬،‭ ‬حركت‭ ‬فلسطينيان‭ ‬چپ‭ ‬وراست‭ ‬رادامن‭ ‬زد‭ ‬وطرفين‭ ‬رفتند‭ ‬به‭ ‬خونريزي‭ ‬هاوهواپيما‭ ‬ربائي‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬نيم‭ ‬قرن‭.‬

دفاع‭ ‬از‭  ‬استقلال‭ ‬فلسطين‭ ‬درآغاز‭  ‬جاذبه‭ ‬اي‭ ‬جهاني‭ ‬داشت‭  ‬ونزد‭ ‬اعراب‭  ‬،‭ ‬صرفنظر‭ ‬كردن‭  ‬از‭ ‬آن‭  ‬معصيت‭ ‬بود‭. ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬تودة‭  ‬مردم‭ ‬عرب‭ ‬مسلمان‭  ‬برهمان‭ ‬عقيده‭ ‬اند‭. ‬زيرا‭ ‬مسئله‭  ‬بر‭ ‬مي‭ ‬گردد‭  ‬به‭ ‬ريشه‭ ‬هاي‭ ‬آن‭ ‬ومتن‭ ‬قرآن‭  ‬كه‭ ‬اسرائيليان‭  ‬را‭ ‬سخت‭  ‬در‭ ‬ملامت‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

درآغاز‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭  ‬وهم‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آ‮«‬‭  ‬،‭ ‬ملامت‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬پادشاهي‭  ‬رفت‭ ‬كه‭ ‬كشور‭  ‬و‭ ‬نظام‭  ‬اسرائيل‭ ‬را‭  ‬بصورت‭ ‬دوفاكتو‭  ( ‬يعني‭  ‬قبول‭ ‬موجوديت‭  ‬آن‭)  ‬برسميت‭ ‬شناخته‭ ‬بود‭. ‬خطا‭.‬

شوروي‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬درشناسائي‭  ‬كشور‭ ‬جديد‭ ‬التأسيس‭  ‬اسرائيل‭  ‬اولين‭ ‬بودند‭ ‬قصدشان‭ ‬تبرئه‭ ‬خود‭ ‬بود‭ . ‬زيرا‭ ‬بعهد‭ ‬استالين‭  ‬يهوديان‭  ‬درشوروي‭  ‬به‭ ‬بلايا‭  ‬و‭ ‬فشارها‭ ‬دچار‭ ‬شدند‭.  ‬پيروان‭ ‬شوروي‭  ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬بسر‭ ‬مي‭ ‬بردند‭. ‬زيرا‭ ‬از‭ ‬يكسو‭ ‬شوروي‭ ‬اسرائيل‭  ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناخته‭ ‬بود‭  ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭  ‬اسرائيل‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭  ‬به‭ ‬پايگاه‭  ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬شوروي‭ ‬تبديل‭  ‬مي‭ ‬شد‭.‬

ظهور‭ ‬عبدالناصر‭  ‬داعي‭ ‬وحدت‭  ‬عرب‭ ‬وناسيوناليسم‭ ‬عربي‭ ‬موجب‭  ‬نزديكي‭  ‬مصروشوروي‭  ‬شد‭. ‬اما‭ ‬جنگ‭ ‬شش‭ ‬روزه‭  ‬،‭ ‬اسرائيل‭  ‬را‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬فاتح‭  ‬و‭ ‬قهرماني‭ ‬ها‭ ‬برد‭. ‬ومقاومت‭ ‬اعراب‭ ‬ذوب‭ ‬شد‭.‬

درسراسر‭ ‬اين‭ ‬دوره‭  ‬نظام‭ ‬پادشاهي‭  ‬ايران‭  ‬از‭ ‬استقلال‭  ‬فلسطين‭ ‬دفاع‭ ‬كرد‭ ‬ومنكر‭ ‬وجود‭  ‬كشور‭ ‬اسرائيل‭ ‬هم‭ ‬نشد‭.‬

به‭ ‬استناد‭  ‬خاطرات‭ ‬اردشير‭ ‬زاهدي‭ (‬جلد‭ ‬سوم‭  ‬صفحة‭ ‬216‭) ‬شاه‭ ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬استقلال‭  ‬دولت‭ ‬فلسطين‭ ‬داشت‭   ‬ومي‭ ‬انديشيد‭ ‬كه‭ ‬سه‭ ‬ميليون‭ ‬يهودي‭ ‬مقيم‭ ‬اسرائيل‭ ‬هم‭  ‬مي‭ ‬توانند‭  ‬در‭ ‬مشاركت‭ ‬ها‭ ‬باشند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬ملك‭ ‬حسين‭  ‬پادشاه‭ ‬اردن‭  ‬موافق‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬نبود‭. ‬ولي‭ ‬ملك‭ ‬حسن‭  ‬شاه‭ ‬مراكش‭  ‬موافق‭ ‬اين‭  ‬فكر‭ ‬بود‭.‬

دولت‭ ‬آمريكا‭  ‬هميشه‭  ‬حامي‭ ‬ومدافع‭  ‬اسرايبل‭ ‬بود‭.‬

درانقلاب‭ ‬اسلامي‭  ‬ايران‭ ‬،‭ ‬رهبر‭ ‬خميني‭  ‬حادّ‭ ‬ترين‭ ‬موضع‭  ‬را‭ ‬عليه‭ ‬وجود‭  ‬اسرائيل‭ ‬اتخاذ‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬نرم‭ ‬ترين‭  ‬موضع‭ ‬را‭  ‬در‭ ‬قبال‭ ‬فلسطين‭ . ‬پس‭  ‬باعرفات‭ ‬به‭ ‬همدلي‭ ‬رفت‭ ‬و‭  ‬بعداز‭ ‬پيوستن‭  ‬عرفات‭  ‬به‭ ‬طرح‭ ‬كمك‭  ‬به‭ ‬فلسطين‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬آمريكا‭  ‬ازو‭ ‬جداشد‭.‬

وامروز‭  ‬رهبر‭ ‬امارات‭  ‬متحد‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬اسراييل‭  ‬بذر‭ ‬يك‭ ‬جوّ‭  ‬وفاق‭ ‬ودوستي‭  ‬اسرائيل‭ ‬و‭ ‬اعراب‭  ‬را‭ ‬باقراردادي‭ ‬مهم‭ ‬كاشته‭ ‬اند‭.‬

مي‭ ‬ماند‭  ‬آنكه‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬مخالفاني‭ ‬دارد‭  ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مفتي‭ ‬اورشليم‭  . ‬وجاافتادن‭  ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬زمان‭ ‬گير‭ ‬است‭. ‬چون‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬از‭ ‬آمريكاي‭ ‬ترامپ‭  ‬نشأت‭  ‬و‭ ‬نيرو‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

بايد‭ ‬صبور‭ ‬بود‭  ‬تا‭ ‬بعداز‭ ‬انتخابات‭  ‬رياست‭ ‬جمهور‭ ‬آمريكا‭.‬

آمريكا‭  ‬پيوسته‭ ‬در‭ ‬جستجوي‭  ‬يك‭ ‬امنيت‭ ‬سراسري‭  ‬درخاورميانه‭ ‬است‭. ‬خاور‭ ‬ميانه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬اعراب‭  ‬متكي‭ ‬و‭ ‬متمايل‭  ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬آمريكايند‭. ‬ولي‭ ‬خاورميانه‭  ‬غير‭ ‬عرب‭  ‬با‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬مقاومتهاست‭. ‬وكم‭ ‬نيستند‭  ‬كشورهائي‭ ‬مثل‭  ‬لبنان‭ ‬ويمن‭  ‬وعراق‭ ‬وايران‭ ‬كه‭ ‬سروري‭ ‬اسرائيل‭  ‬را‭ ‬درعين‭ ‬اتكا‭ ‬به‭ ‬آمريكا‭  ‬مصلحت‭ ‬نمي‭ ‬بينند‭. ‬درحال‭ ‬حاضر‭  ‬نتانياهو‭  ‬مي‭ ‬كوشد‭ ‬اسرائيل‭  ‬رادردل‭ ‬اعراب‭  ‬بنشاند‭ ‬و‭ ‬ضمناً‭  ‬برسد‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬غيرقابل‭ ‬برگشت‭  ‬اين‭ ‬كشوركه‭ ‬هيچ‭ ‬كشوري‭ ‬درضرورت‭ ‬وجوديش‭  ‬ترديد‭ ‬نكند‭. ‬افسوس‭ ‬كه‭ ‬شخص‭ ‬نتانياهو‭  ‬سيمائي‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭  ‬و‭ ‬مردمي‭ ‬ندارد‭ ‬واورا‭ ‬مجري‭ ‬طرح‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‭ ‬شناسند‭.‬

‭***‬

‭ ‬دردجانكاه‭  ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دوَل‭ ‬خاور‭ ‬ميانه‭  ‬طي‭ ‬دوقرن‭  ‬19‭ ‬و20‭  ‬استعمار‭  ‬ونفت‭ ‬است‭. ‬آمريكاي‭ ‬ترامپ‭  ‬امروز‭ ‬باوجود‭  ‬ذخاير‭  ‬بسيار‭ ‬مي‭ ‬كوشد‭  ‬حداكثر‭  ‬بازار‭ ‬نفت‭ ‬را‭  ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اقدام‭  ‬اخير‭ ‬دولت‭ ‬وي‭  ‬در‭ ‬كاوش‭  ‬ذخاير‭ ‬تازه‭  ‬در‭ ‬آلاسكا‭  ‬نشان‭ ‬ازآ‮«‬‭ ‬دارد‭  ‬كه‭ ‬عظمت‭ ‬آمريكا‭  ‬جز‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬نهادن‭  ‬برسرزمين‭ ‬هاي‭ ‬نفتي‭  ‬شدني‭ ‬نيست‭.‬

يخ‭ ‬سرد‭ ‬روسيه‭ ‬كبير‭  ‬به‭ ‬شكستن‭ ‬ميرود

بيلو‭ ‬روس‭ ‬چنانكه‭  ‬از‭ ‬اسم‭ ‬آ‮«‬‭ ‬پيداست‭  ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭  ‬دراز‭  ‬نظام‭ ‬هاي‭ ‬سربسته‭  ‬تكة‭ ‬تن‭ ‬روسيه‭  ‬‮«‬جاوداني‮»‬‭  ‬بود‭ ‬بعداز‭ ‬سيبري‭  ‬شرق‭ ‬دور‭  ‬اينك‭ ‬بيلو‭ ‬روس‭  ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬رو‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬1994‭ ‬كه‭ ‬بيلو‭ ‬روس‭ ‬به‭ ‬استقلال‭ ‬رسيد‭  ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭  ‬لوكاشنكو‭  ‬برآن‭ ‬حكومت‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬يعني‭  ‬26‭ ‬سال‭ ‬تمام‭ . ‬اخيراً‭  ‬ميرفت‭ ‬تا‭ ‬بهمان‭ ‬سبك‭ ‬برادر‭ ‬بزرگش‭  ‬روسيه،‭ ‬بازهم‭ ‬انتخاب‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تقلباتي‭ ‬زد‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬شوريدند‭ ‬

درست‭ ‬معلوم‭ ‬نيست‭ ‬چرا‭  ‬وزير‭ ‬خارجة‭  ‬آمريكا‭ ‬مايك‭ ‬پمپئو‭  ‬در‭ ‬فوريه‭ ‬2020‭  ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭  ‬در‭ ‬مذاكرات‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬تنزل‭  ‬بهاي‭ ‬نفت‭  ‬براقتصاد‭ ‬بيلوروس‭  ‬اثر‭ ‬نهاد‭  ‬و‭ ‬لوكاشنكو‭  ‬لابد‭ ‬با‭ ‬مشورت‭  ‬مسكو‭  ‬رو‭ ‬به‭ ‬آمريكا‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

انقلابات‭ ‬در‭  ‬اقمار‭ ‬روسيه‭  ‬از‭ ‬عهد‭ ‬تيتو‭  ‬تا‭ ‬ديگران‭  ‬هميشه‭  ‬نيمه‭ ‬دستوري‭  ‬است‭ ‬ومنتهي‭ ‬مي‭ ‬شود‭  ‬به‭ ‬نوع‭ ‬ديگري‭  ‬از‭ ‬استبداد‭.‬

بيلوروس‭ ‬وارمنستان‭  ‬و‭ ‬قزاقستان‭  ‬وتاجيكستان‭  ‬عضو‭ ‬OTSC‭  ‬نوعي‭ ‬ناتودرداخل‭ ‬فدراسيون‭ ‬روسيه‭  ‬هستند‭  ‬

پوتين‭  ‬درگذشته‭ ‬با‭ ‬دخالت‭  ‬در‭ ‬كار‭  ‬دنباس‭(‬اوكراين‭)  ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬رفت‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬جبران‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬ديگر‭ ‬لشكر‭ ‬كشي‭  ‬هاي‭ ‬پوتين‭  ‬در‭ ‬گرجستان‭  ‬و‭ ‬كريمه‭  ‬وچچن‭  ‬همه‭ ‬منتهي‭  ‬به‭ ‬سياه‭ ‬شدن‭  ‬سيماي‭ ‬او‭ ‬شد‭. ‬امروز‭ ‬پوتين‭   ‬دست‭ ‬به‭ ‬اعزام‭  ‬تانك‭ ‬به‭ ‬مينسك‭  ‬نمي‭ ‬برد‭. ‬آن‭ ‬وقاحت‭  ‬عهد‭ ‬برژنفي‭  ‬به‭ ‬سر‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬وقتي‭  ‬لوكاشنكو‭  ‬كمك‭ ‬خواست‭  ‬پوتين‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬منّ‭ ‬ومنّ‭  ‬سياسي‭.‬

توجه‭: ‬وسعت‭  ‬زيادروسيه‭  ‬اين‭ ‬كشوررا‭  ‬باهمة‭ ‬قدرت‭  ‬امنيتي‭ ‬اش‭  ‬شكنا‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬حكم‭ ‬جغرافياست‭ ‬كه‭ ‬كانادا‭ ‬وآمريكا‭  ‬راههايي‭ ‬برآن‭ ‬يافته‭ ‬اند‭ ‬ولي‭ ‬تاكي؟

بيلو‭ ‬روس‭ ‬با‭ ‬29000‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬مساحت‭  ‬بزرگي‭ ‬ندارد‭ . ‬جمعيت‭ ‬ده‭ ‬ميليوني‭  ‬آن‭ ‬آغشته‭ ‬وملبس‭  ‬به‭ ‬همان‭ ‬فرهنگ‭ ‬روسيه‭ ‬است‭. ‬اينكاز‭ ‬دريافت‭ ‬كمك‭  ‬ازمسكو‭ ‬دور‭ ‬است‭   ‬ولي‭ ‬آمريكا‭ ‬درصدد‭  ‬نفوذي‭ ‬است‭  ‬تا‭ ‬به‭ ‬پوتين‭  ‬دندان‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭.‬

پوتين‭ ‬دراين‭ ‬ايتم‭  ‬سرخوش‭  ‬كشف‭ ‬واكسن‭ ‬كورونا‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬بعيداست‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬كمك‭ ‬مرذسوم‭  ‬به‭ ‬بيلو‭ ‬روس‭ ‬نرود‭.‬

سفر‭ ‬جان‭ ‬بولتن‭  ‬ومايك‭ ‬پومپيو‭  ‬به‭ ‬مينسك‭ ‬ماجرا‭ ‬آفرين‭  ‬بوده‭ ‬وهست‭.‬

اروپا‭ ‬درتنش

اروپا‭  ‬در‭ ‬يك‭ ‬سلسله‭  ‬تنش‭ ‬دست‭ ‬وپا‭ ‬مي‭ ‬زند‭. ‬وشايد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬وپا‭ ‬بستگي‭ ‬ها‭ ‬برود‭. ‬فرانسه‭ ‬وآلمان‭ ‬در‭ ‬برابر‭:‬

1-‭ ‬خيز‭ ‬تركيه‭  ‬براي‭ ‬دسترسي‭  ‬به‭ ‬ذخاير‭  ‬نفتي‭ ‬مديترانه‭ ‬شرقي‭  ‬ومواضع‭ ‬فكري‭ ‬اردوغان‭ .‬

اردوغان‭ ‬مي‭ ‬گويد‭:  ‬هيچ‭ ‬قدرت‭ ‬استعماري‭  ‬وهيچ‭ ‬تهديد،‭  ‬كشور‭ ‬ماترا‭  ‬دردسترسي‭ ‬به‭ ‬نفت‭  ‬وذخاير‭  ‬گارز‭ ‬طبيعي‭ ‬نمي‭ ‬تواند‭  ‬منصرف‭ ‬بدارد‭ ‬زيرا‭ ‬درحوزةه‭ ‬و‭ ‬قلمرو‭ ‬سرزميني‭  ‬ما‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ماهستند‭.‬

2-‭ ‬غوغاي‭ ‬مردم‭ ‬بيلوروس‭  ‬ومقاومت‭ ‬لوكاشنكو‭  ‬عليه‭ ‬تظاهر‭ ‬كنندگان‭.‬

3-‭ -‬موضع‭ ‬پوتين‭  ‬ونهي‭ ‬دخالت‭  ‬بيگانگان‭.‬

4-‭ ‬ضرورت‭  ‬كمك‭ ‬به‭ ‬يونان‭  ‬دراختلاف‭  ‬باتركيه‭ ‬

5-‭ ‬كودتاي‭ ‬مالي‭ ‬وسرشكسنگي‭  ‬ارتش‭ ‬فرانسه‭.‬

6-‭ ‬اظهارات‭ ‬بانو‭  ‬اورسلا‭  ‬وُن‭ ‬دِرلين‭ ‬رئيس‭ ‬كميسيون‭ ‬اتحادية‭ ‬اروپا‭ :‬‮«‬‭ ‬مردم‭ ‬بيلوروس‭ ‬مي‭ ‬دانند‭ ‬چه‭ ‬مي‭ ‬خواهند‭  ‬بهمين‭ ‬جهت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مادرجستجوي‭ ‬راهي‭  ‬براي‭ ‬استقلال‭ ‬اين‭ ‬كشورهستيم‭ ‬وشرايط‭ ‬سياسي‭  ‬بستگي‭ ‬به‭ ‬خود‭  ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬دارد‭.‬‮»‬

7-‭ ‬بيرون‭ ‬رفتن‭ ‬تدريجي‭  ‬36000‭ ‬سرباز‭  ‬آمريكايي‭  ‬از‭ ‬آلمان‭.‬. فرانسه‭ ‬وآلمان‭  ‬درهمكاريهايند‭ ‬امافرانسه‭  ‬مايل‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭  ‬وآلمان‭ ‬بانو‭ ‬مركل‭  ‬مايل‭ ‬به‭ ‬مذاكرات‭ ‬است‭.‬

بنظر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭  ‬كه‭ ‬آمريكا‭  ‬ازدورونزديك‭  ‬در‭ ‬تضعيف‭  ‬ابتكارات‭ ‬اروپاي‭ ‬متحد‭ ‬است‭ . ‬بياد‭ ‬آوريم‭  ‬كه‭ ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭  ‬بارها‭ ‬برچيدن‭  ‬اتحادية‭ ‬اروپارا‭ ‬خواسته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬اتحاديه‭ ‬با‭ ‬تصويب‭  ‬يك‭ ‬اعتبار‭  ‬750‭ ‬ميلياردي‭ ‬آمادة‭ ‬بازسازي‭ ‬ها‭ ‬ي‭ ‬خسارات‭  ‬كوروناشد‭. ‬واحساسي‭ ‬از‭  ‬اعتماد‭ ‬بخود‭  ‬در27‭ ‬عضو‭  ‬خود‭ ‬ايجادكرد‭. ‬واينك‭  ‬درتلاطم‭ ‬ها‭ ‬بايد‭ ‬بسر‭ ‬برد‭.‬

آمريكاي‭ ‬ترامپ‭  ‬بسيار‭ ‬مايل‭ ‬استتا‭ ‬بعضي‭  ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اتحادية‭ ‬اروپا‭ ‬را‭  ‬تبديل‭ ‬به‭ ‬مشتري‭  ‬گاز‭ ‬مايع‭ ‬خود‭ ‬كند‭. ‬وبازار‭  ‬گاز‭ ‬اروپا‭ ‬را‭  ‬از‭ ‬خريد‭ ‬گاز‭ ‬روسيه‭ ‬دور‭ ‬دارد‭. ‬سياست‭ ‬ريشميزي‭  ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭  ‬دراين‭ ‬باره‭ ‬درست‭  ‬مفهوم‭ ‬اروپا‭ ‬نيست‭ ‬ولي‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭  ‬به‭ ‬احترام‭  ‬همبستگي‭ ‬هاي‭  ‬فرهنگي‭ ‬قديمي‭  ‬قدري‭ ‬به‭  ‬تمايلات‭ ‬ايشان‭  ‬

پاسخي‭ ‬مختصر‭ ‬داده‭ ‬اند‭.‬

اقدام‭ ‬مثبت‭  ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬بيرون‭  ‬كشيدن‭ ‬قواي‭ ‬آمريكا‭  ‬ازافغانستان‭ ‬وعراق‭ ‬و‭ ‬آلمان‭ ‬بي‭ ‬سروصدا‭  ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬ولي‭ ‬مي‭ ‬

روند‭  ‬تابرنگردند‭ ‬يا‭ ‬مي‭ ‬روند‭ ‬تا‭ ‬بعداز‭ ‬تنفسي‭  ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭  ‬اعزام‭ ‬شوند‭ . ‬تا‭ ‬ترامپ‭  ‬برسركار‭ ‬است‭ ‬تحريم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬لشكر‭ ‬كشي‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نيست‭.‬

دوجريان‭ ‬جهاني

‭ ‬رقابت‭ ‬دو‭ ‬قدرت‭ ‬جهان‭ ‬مدار‭  ‬آمريكا‭ ‬

وچين‭  ‬از‭ ‬يكسو‭ ‬وخيز‭ ‬آگاهانة‭  ‬مردم‭  ‬همة‭ ‬كشورهاي‭ ‬استبدادي‭  ‬دوجريان‭  ‬برخورد‭ ‬آفرين‭ ‬هستند‭. ‬از‭ ‬جنگهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬دوريم‭   ‬اما‭ ‬قيامهاي‭ ‬كوچك‭  ‬در‭ ‬هرجاكه‭ ‬فرض‭ ‬كنيد‭  ‬وجوددارد‭.. ‬زيرا‭ ‬اگرغرب‭  ‬در‭ ‬درون‭ ‬كشورهاي‭  ‬خود‭ ‬در‭ ‬نوعي‭ ‬دموكراسي‭  ‬ممكن‭ ‬خود‭ ‬بسر‭ ‬مي‭ ‬برد‭  ‬دربيرون‭ ‬مرزها‭  ‬ديگران‭ ‬ابداً‭  ‬دررعايت‭ ‬اصول‭  ‬حاكميت‭ ‬ملي‭  ‬ورعايت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭  ‬ونفي‭ ‬ميراٍث‭  ‬استعمار‭  ‬وبرده‭ ‬داري‭  ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬تبعيضات‭ ‬نيست‭. ‬بعبارت‭ ‬ديگر‭  ‬دنياي‭ ‬مادرمديريتي‭ ‬است‭  ‬صرفاً‭ ‬غريزي‭ ‬ونهد‭ ‬متمايل‭ ‬بهد‭  ‬برابري‭ ‬هاي‭ ‬حداقل‭ ‬يا‭ ‬نسبي‭.‬

دراين‭ ‬شرايط‭  ‬ظهور‭ ‬رهبران‭  ‬ابد‭ ‬مدت‭ ‬طبيعي‭  ‬است‭ .  ‬مثال‭ ‬هارا‭ ‬داريد‭ ‬درهمه‭ ‬جا‭. ‬ودرغرب‭ ‬اگر‭  ‬رهبران‭ ‬عمري‭  ‬چهار‭ ‬وپنجساله‭ ‬دارند‭  ‬اصول‭ ‬مديريت‭  ‬غريزي‭-‬سياسي‭  ‬آنها‭ ‬طي‭ ‬دوقرن‭ ‬اخير‭  ‬دررابطه‭ ‬با‭ ‬بيرون‭  ‬لايتغير‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬مقاومت‭ ‬ها‭  ‬درشرق‭ ‬نادموكرات‭ ‬منتهي‭ ‬به‭ ‬ظهور‭  ‬ابد‭  ‬مدت‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ .‬جبهه‭ ‬جنگ‭ ‬تازه‭ ‬اي‭  ‬عليه‭ ‬چين‭ ‬از‭ ‬سوي‭  ‬آمريكاي‭ ‬ترامپ‭  ‬گشوده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬وقوانين‭  ‬مربوط‭ ‬بآن‭  ‬دربحث‭ ‬قانون‭  ‬گذران‭ ‬است‭.‬

هدف‭ ‬ازآن‭ ‬دور‭ ‬كردن‭  ‬چين‭ ‬از‭ ‬تعرض‭ ‬بازارهاي‭  ‬اينتر‭ ‬نتي‭ ‬است‭.‬اما‭  ‬به‭ ‬انحصار‭ ‬قدرت‭ ‬درآمريكا‭ ‬منتهي‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬

‭***‬

اگر‭ ‬مايليد‭ ‬نابرابري‭ ‬يا‭ ‬برابري‭ ‬ها‭ ‬رادريابيد‭ ‬به‭ ‬نمودار‭ ‬ي‭ ‬كه‭ ‬درسمت‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جريدة‭ ‬فيگارو‭ ‬ي‭ ‬اقتصادي‭  ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬چيني‭  ‬آمده‭ ‬است‭.‬بتاريخ‭ ‬بيستم‭ ‬اوت‭ ‬2020‭.‬

دکتر کاظم ودیعی - پاریس

درباره ما

رسانه گروهی پارس  سازمانی غیرانتفاعی است که درسال ۱۹۹۱ درایالت ماساچوست آمریکا تأسیس شده است . این رسانه فعالیت خود را با تهیه برنامه های تلویزیونی آغاز نمود و پس از یک سال ، پخش برنامه های رادیویی ۲۴ ساعته را شروع کرد که به مدت ۲۷ سال ادامه یافت. با تعطیل شدن رادیو در ادامه به انتشار مجله آزادی پرداخت که از ۲۰۱۰ تا کنون ادامه یافته است.از دیگر فعالیت های رسانه گروهی پارس چاپ کتاب به زبان فارسی می باشد.