جمعه, 04 بهمن 1398

رهی شاعر خوبی ها

منتشرشده در ادبیات
پنج شنبه, 16 بهمن 1393 12:16
نوشته کیخسروبهروزی چشمان روشن ، سیمای گیرا، قلب پُراز مهر و شعر پُرسوز عاشقانه ؛ با این صفات چهرۀ محمد حسن رهی معیری بیاد می آید. مردی که شعروموسیقی ایران چندین دهه بااو سرکرد واز اندیشه وقلب عاشقش رنگ گرفت .
در 1288 خورشیدی ، درواپسین دهه حکومت قاجار ، درخانواده ای از نجیب زادگان آن روز، درپایتخت، پسری زاده شد. او درخانه ای به دنیا آمد که در...