دوشنبه, 27 آبان 1398

نوروز درزمان ساسانیان

منتشرشده در فرهنگ
شنبه, 05 تیر 1395 19:02
از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز بخشی ازرسوم نوروزی مردم ایران را تشمیل می دهد. این اصول ازاین قرارند:
- دیدن روی زیبا وآدم خوشرو ، ازاولین کارهائی بوده که باید برای شله انجام میگرفته است . درنوروز ن...