دوشنبه, 03 تیر 1398

نوروز درزمان ساسانیان

منتشرشده در فرهنگ
شنبه, 05 تیر 1395 19:02
از: دکتر مهوش امیر مکری مراسم نوروزی در دوران ساسانیان روایت های خیام وکسروی درشرح چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه دراصول کلی توافق کامل دارندواین اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز بخشی ازرسوم نوروزی مردم ایران را تشمیل می دهد. این اصول ازاین قرارند:
- دیدن روی زیبا وآدم خوشرو ، ازاولین کارهائی بوده که باید برای شله انجام میگرفته است . درنوروز ن...

بازشناسی ارتش ایران

منتشرشده در جامعه
شنبه, 05 تیر 1395 18:29
سیمای ارتش ایران به عهد پهلوی درحافظه ملی درسه بُعد تمامیت ارضی ، امنیت وعمران ماندگار شده است . وتصویری که از ارتشیان درهمین دوره به جاست مشخص به سه ویژگی :خدمت ، وطن وقناعت است .
***
انقلاب اسلامی ارتش ایران را منحل نکرد هرچند قربانی بسیار از ارتشیان گرفت . ارتش وارتشیان درتمام سطوح خشم مردم انقلابی راعلیرغم زیان و ضررهائی که متوجه آنها...