پنج شنبه, 28 دی 1396

اردشیرزاهدی

منتشرشده در جامعه
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 00:00
دانشگاه ایالتی یوتا دراوایل سال 2015 دریک مراسم رسمی نام سفیر کبیر اردشیر زاهدی را بر یکی از تالارهای این دانشگاه خواهد گذاشت
آقای زاهدی در سالهای 1940 دانشجوی این دانشگاه بود . تاکنون بسیاری از دانشگاه های آمریکا و کشورهای دیگر به آقای زاهدی بخاطر نقش ارزنده ای که درسیاست جهانی برعهده داشته است دکترای افتخاری در حقوق ، سیاست و روابط بین المل...