پنج شنبه, 28 دی 1396

کیش مهر

منتشرشده در فرهنگ
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 08:07

پیشگفتار مترجم
گاهی از دوستان مسیحی می پرسم دین پیش از مسیحیت دراروپا چه بوده است ؟ غالباً می گویند نمی دانیم . عده ای پس از دوسه روز می گویند : پاگانیسم . درهیچ مأخذی تعریف قابل قبولی از پاگان و پاگانیسم نمی توان یافت ، جز اینکه به هردینی غیر از ادیان یکتاپرستی «پاگانیسم» اطلاق می شود. به عقیده زنده یاد ذبیح بهروز ، ریشه وا...