جمعه, 04 بهمن 1398

ریاعیات علمی خیام

منتشرشده در ادبیات
چهارشنبه, 15 بهمن 1393 12:35
نوشته پروفسور صادقی - سویس
-حکیم عمر خیام با کنیه ابوالفتح ، لقب غیاث الدین و شهرت الخیامی درنیشابور چشم به جهان گشود. ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق درکتاب تتمه صوان الحکمه می نویسد:
تاریخ تولد خیام دربرج جوزاست، روز هشتم. آن گاه که عُطارد درشانزدهمین درجه ودرحال تثلیث روبه خورشید داشت ... دکتر ایرج ملکپور ، استاد نجوم دردان...